Alte documente

Diverse documente de interes public.


a) Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/constrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

b) Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile executive

c) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

d) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

e) Minutele în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică

f) Procesele-verbale ale ședintelor autorității deliberative

g) Publicațiile de căsătorie

h) Alte documente neprevazute la lit. a-g si care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică

i) Alte documente neprevazute la lit. a-h a căror aducere la cunostința publica se apreciază ca fiind oportună și necesară