PUD

Documente necesare pentru avizarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu” (PUD)


 • Cerere de mână completată integral şi corect (elemente de identificare, telefon şi scopul solicitării, regim de înălţime, destinaţia obiectivului) şi opis lucrare;
 • Dovada achitării taxei de avizare;
 • Certificatul de Urbanism însoţit de planurile de situaţie la scara 1/2000 şi la scara 1/500 (copie);
 • Actele de proprietate şi extras de carte funciară la zi (copie), în cazul concesionarii, obligatoriu regim juridic însoţit de ridicare topografică
 • Copie C.I./C.U.I.
 • Declaraţia proprietarului cu identificarea numelui şi adresei proprietarilor învecinaţi cu terenul care a generat P.U.D.;
 • Foto cu panoul privind intenţia de elaborare a P.U.D.;
 • Plan/planuri actualizate cu reţelele din zonă;
 • CD cu planşele scanate în format jpg sau pdf (vor fi scanate color exact planşele care fac parte din documentaţie, semnate şi ştampilate) pentru prezentarea în şedinţă şi în format dwg pentru arhivarea şi actualizarea bazei de date;
 • Număr de telefon al proiectantului pentru contact;
 • Avize/acorduri/declaraţii/studii solicitate prin acord de urbanism;
 • Cadastru imobil (copie).