Ajutor de urgenţă acordat conform HCL nr. 173/ 26.06.2014

Acte necesare (în original şi copie)


 • acte de identitate ale persoanei / membrilor de familie
 • certificate de naştere pentru copii
 • certificat de căsătorie / Hotărâre judecătorească definitivă de divorţ / Certificat de deces soţ / soţie
 • hotărâre definitivă de încredinţare a minorilor şi / sau stabilire pensie alimentară
 • hotărâre de încuviinţare a adopţiei / încredinţare / plasament familial
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator
 • adeverinţă de salariu din care să reiasă venitul net obţinut în luna anterioară şi dacă beneficiază de tichete de masă (nr. şi valoarea acestora)
 • talon de pensie / şomaj
 • talon orice tip de indemnizaţie
 • talon alocaţie de stat
 • adeverinţă de elev din care să reiasă dacă elevul beneficiază de bursă socială / bani de liceu
 • certificat de încadrare în grad de handicap
 • decizia de pensionare
 • declaraţie pe propria răspundere pentru cei care nu realizează venituri
 • adeverinţă eliberată de OFM pentru persoanele care nu realizează venituri, din care să reiasă ca sunt luate în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi nu au refuzat în mod nejustificat un loc de muncă
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani
 • certificat fiscal eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe Locale pentru persoanele peste 18 ani
 • acte medicale / reţete medicale recente
 • dovada plăţii întreţinerii
 • orice alte acte necesare soluţionării cazului

În cazul ajutoarelor de urgenţă acordate pentru situaţii de necesitate, cauzate de calamităţi naturale, incendii sau accidente, dosarul va fi completat şi cu următoarele acte:

 • proces-verbal încheiat de autoritatea competentă să constate starea de fapt a producerii calamităţii, incendiului sau accidentului
 • declaraţia notarială a solicitantului prin care declară că locuinţa nu este asigurată şi nici nu a primit alte ajutoare
 • justificarea stării de necesitate (să nu deţină o altă locuinţă în proprietate)
 • expertiză tehnică efectuată de un expert autorizat MLPAT care să constate cuantumul pagubei suferite de o locuinţă
 • actul de proprietate al locuinţei.