Ajutor de înmormântare

Ajutorul de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social (primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea).

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de înmormântare


  • cerere
  • actul de identitate al solicitantului
  • certificatul de deces
  • acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore sau curator
  • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea