Inregistrare nastere

Acte necesare pentru înregistrarea naşterii


  • Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  • Actul de identitate al părinţilor şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de unul dintre părinţi, original şi copie xerox;
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi copie xerox, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
  • Declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta trebuie să fie asistat de reprezentantul legal.
  • Certificatele  de naştere ale părinţilor, în cazul în care părinţii sunt necăsătoriţi