Indemnizație de creștere a copilului și stimulent de inserție conform OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare

Beneficiari:

 • oricare dintre părinţii fireşti ai copilului
 • oricare dintre soţii cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau au adoptat copilul
 • persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă
 • asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptaţi
 • persoana care a fost numită tutore
 • alte situaţii

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei


 • cerere tip
 • adeverință tip eliberată de angajator
 • decizia de suspendare a activității conf. art. 51 lit. a (în original sau conform cu originalul de la locul de muncă)
 • certificat naștere copil (după caz toți copiii) – copie şi original
 • acte de identitate părinţi – copie şi original
 • certificate de căsătorie – copie şi original
 • dosar cu şină
 • extras de cont în original cu semnătura şi ştampila băncii pe numele titularului (dacă se doreşte plata în cont)

După caz (acte în copie + originale):

 • livretul de familie
 • acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul
 • acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
 • certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situaţia în care copilul este declarat cu handicap
 • extras de cont pe numele reprezentantului legal
 • alte acte

Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserţie


 • acte de identitate părinţi- copie şi original
 • certificat naştere copil ( după caz toţi copiii) – copie şi original
 • certificate căsătorie – copie şi original
 • adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activităţii, stagiul de cotizare şi perioada de ICC
 • dovada  reluării  activităţii (decizie, ordin, act adiţional)
 • cerere tip
 • extras de cont în original cu ştampila şi semnătura băncii (după caz)
 • dosar cu şină